Science Department

Sonam Yeshi(Sr.)

Teacher
Chemistry/Science
Phone:  17922060

Bikash Mishra

Teacher
Biology/Environmental science/HPE
Phone:  17630357

Sangeet Tamang

Teacher
Biology/science/HPE
Phone:  17666734

Namgay

Teacher
Biology/ science
Phone:  17826186

DB Tamang

Teacher
Biology/Environmental science/Science
Phone:  17648466

Sonam Norbu

Teacher
Physics
Phone:  17458616

Sonam Dorji(Jr.)

Teacher
Physics
Phone:  17648553

Ugyen Wangdi

Teacher
Chemistry/Science
Phone:  17895119

Tshoki Jorden

Teacher
Chemistry/Science
Phone:  17733026

Suk Maya

Teacher
Chemistry/Science
Phone:  17848221

Tshering Phuntsho

Teacher
Biology
Phone:  17819776/77408039

Sashi Dhar

Teacher
Biology/science
Phone:  17775218